GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost OLISUN, s.r.o.., IČ: 09243062, se sídlem Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118012/KSBR (dále jen "OLISUN, s.r.o." nebo "Společnost") jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností OLISUN, s.r.o.

OLISUN, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

Správce osobních údajů

OLISUN, s.r.o., IČ: 09243062, se sídlem Luční 922, Moravská Nová Ves, 691 55
E-mail: info@olisun.cz
Tel: 800112244

Showroom: Břeclav, Mikulov, Znojmo

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy (včetně jednání o uzavření nebo změně této smlouvy)
  OLISUN, s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků primárně za účelem plnění smlouvy, a to v rozsahu těchto identifikačních a adresních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa místa dodání plnění, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. dalších údajů vyplývajících ze smlouvy.
 • Plnění právních povinností
  Společnost zpracovává osobní údaje rovněž za účelem splnění povinností, které jí vyplývající z právních předpisů, např. pro vedení účetnictví, splnění archivačních povinností apod., a to v rozsahu těchto identifikačních a adresních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa místa dodání plnění, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Přímý marketing (informační a produktové kampaně, obchodní sdělení) 
  Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení a informací o produktech a službách OLISUN, s.r.o., pouze však na základě poskytnutého souhlasu zákazníka. Osobní údaje jsou pak zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
  Společnost OLISUN, s.r.o. je pořadatelem spotřebitelských soutěží pro zákazníky, kdy v případě výhry zákazníka může být na základě jeho souhlasu zpracovávána jeho podoba ve formě pořízení fotografie, příp. videonahrávky.
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů (např. ochrana majetku a osob v rámci pořizování kamerových záznamů)
  Za účelem zajištění ochrany majetku Společnosti, jejich zaměstnanců a třetích osob, jakož i jejich majetku a zdraví jsou na budovách ve správě či vlastnictví společnosti OLISUN, s.r.o. instalovány kamerové systémy se záznamem, jejichž prostřednictvím tak může docházet ke zpracování osobních údajů zákazníků v rozsahu zachycené podoby.

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy a z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné rejstříky, evidence, seznamy).
Společnost nemonitoruje komunikaci se zákazníky prostřednictvím telefonických hovorů.
Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým je zpracovávání osobních údajů zákazníků prováděno, zahrnuje manuální zpracování i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. V rámci automatizovaného zpracování v těchto systémech i při manuálním zpracování osobních údajů zákazníků jsou využívány odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti, kteří budou pověřeni jejich zpracováním. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny také třetím osobám, a to zpracovatelům na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů (např. dodavatelé a správci interního informačního systému Společnosti, poskytovatelé IT infrastruktury, advokát apod.) a příslušným orgánům státní správy za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí (orgány činné v trestním řízení, správce daně, soudy, orgány sociálního zabezpečení, soudní exekutor atd.), příp. dalším příjemcům dle potřeb a pokynů subjektů údajů.

OLISUN, s.r.o. nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Cookies

Pro zkvalitnění péče o zákazníky, příp. potenciální zákazníky jsou na internetových stránkách Společnosti využívány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující specifické údaje, které slouží Společnosti k rozpoznání počítače návštěvníka internetových stránek Společnosti při jeho komunikaci se Společností prostřednictvím internetových stránek Společnosti a k následnému využití některých funkcí těchto internetových stránek.
Cookies jsou ukládány k návštěvníkovi prostřednictvím internetového prohlížeče na jeho pevný disk. Ukládání cookies probíhá na základě jeho souhlasu s tím, že ukládání cookies může kdykoliv odmítnout, a to v rámci nastavení internetového prohlížeče. Určité služby zákazníka, potenciálního zákazníka však mohou vyžadovat ukládání cookies a v případě odmítnutí ukládání cookies nebude zákazník, příp. potenciální zákazník oprávněn takové služby využívat.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje, jejichž právním titulem je

 • souhlas, po dobu do odvolání tohoto souhlasu,
 • plnění smlouvy, po dobu trvání smlouvy nebo po dobu poskytnuté záruky a dále po dobu 10 let od skončení platnosti smlouvy (v souvislosti s pozáručními službami),
 • plnění právních povinností, po zákonem stanovenou dobu.

Po ukončení doby zpracování osobních údajů jsou osobní údaje likvidovány dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou společností OLISUN, s.r.o. zpracovávány, má v souvislosti s ochranou osobních údajů, následující práva:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • skutečnostech, zda dochází k automatizovanému rozhodování, profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Pominou-li důvody, pro které bylo uplatněno právo na omezení zpracování, Společnost omezení zpracování zruší, přičemž o tom předem uvědomí subjekt údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost na postup Společnosti přímo u ní nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je to:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • povoleno právem ČR nebo Evropské unie a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů;
 • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit kontaktováním Společnosti na níže uvedených kontaktech.

Společnost poskytuje informace zásadně písemně v listinné podobě. Kontaktuje-li subjekt údajů Společnost telefonicky nebo e-mailem, budou mu informace poskytnuty elektronicky, nepožádá-li o jiný způsob.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv subjektů údajů:

písemně na adrese sídla společnosti OLISUN, s.r.o.
e-mailem na adrese: info@olisun.cz
telefonicky na čísle: 800112244